| | Spotkajmy się online

Polityka prywatności

Slide1 background
Slide1 background

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich GOOD PRODUCTS EARTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.goodproducts.pl jest GOOD PRODUCTS EARTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Zwycięstwa 12, KRS: 0000777371.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@goodproducts.pl

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe możemy zbierać w następujących przypadkach:

 • zawarcie oraz realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • formularz kontaktowy - celem przetwarzania danych jest udzielenie drogą elektroniczną odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • newsletter – w celu przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) przez Administratora informacji o nowych wpisach na blogu dostępnym w ramach serwisu, a także informacji handlowych dotyczących oferty Administratora (marketing bezpośredni). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Państwa podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w polityce cookies dostępnej poniżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania Administrator nie może zrealizować ww. celów.

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Państwa decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres dostępności usługi Newsletter lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, obsługujące system do mailingu, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, LinkedIn czy Facebook, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń przewidziane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

– Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

– Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

 

SOCIAL MEDIA

Administrator może przetwarzać dane Użytkowników, którzy:

 1. dokonali subskrypcji na fanpage’u na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 2. opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym,
 2. dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 1. prowadzenia fanpage pod nazwą Good Products na portalu Facebook, goodproductspoland na portalu Instagram, GOOD PRODUCTS Sp. z o.o. na portalu LinkedIn, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez podmiot będący właścicielem ww. portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 3. badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a, właściciel portalu społecznościowego w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na tych portalach, zgodnie z ich regulaminem.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od ww. portali oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.  

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę - jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Państwa w podobny sposób, w tym nie przetwarza danych w formie profilowania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.goodproducts.pl  (dalej: Serwis) pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: GOOD PRODUCTS EARTH Sp. z o.o., z siedzibą w Będzinie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook, Instagram.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.